Disclaimer

i am business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van (informatie op) de website i am business en/of eventueel aan genoemde website gelieerde subdomeinen.

Onder andere aanvaardt iambusiness geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt opgeslagen of ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per andere elektronische dragers wordt verzonden, het verlies van gegevens, het downloaden of het gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en contractuele partners van i am business.

De website heeft uitsluitend tot doel om informatie te verschaffen. De informatie op deze website is te goeder trouw door iambusiness samengesteld. iambusiness is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld aan of afgeleid zijn van de iambusiness website. iambusiness garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Afwijkingen in prijzen, tekst en beelden zijn te allen tijde voorbehouden.

Contact

Bezoek en correspondentieadres:
Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen
Postbus 386
1270 AJ Huizen
Nederland
M info@iambusiness.nl